Regulamin kursów

Akademii Kulinarnej w Krakowie

 

§ 1.
 1. Regulamin kursów AKADEMII KULINARNEJ W KRAKOWIE, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów Akademii Kulinarnej w Krakowie.
 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy organizowane przez Akademię Kulinarną w Krakowie, zwaną dalej AKK.
§ 2.

Słuchaczem AKK może zostać osoba, która ukończyła 16. rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

§ 3.

Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość.

 

§ 4.

AKK zobowiązana jest do zapewnienia:

 1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
 2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów;
 3. obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.
§ 5.
 1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).
 3. Kursy prowadzone są według autorskich programów wykładowców i współpracowników AKK.
 4. Opiekę merytoryczną nad kursami organizowanymi przez AKK sprawuje Rada Programowa.
§ 6.
 1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy ustala kierownictwo AKK.
 2. Opłata za kurs AKK nie obejmuje:
  • kosztów dojazdu na zajęcia AKK prowadzone w siedzibie AKK oraz dojazdu na zajęcia praktyczne/warsztaty poza siedzibą AKK (w terenie)
  • kosztów noclegu/noclegów
  • kosztów dodatkowych spotkań/zajęć/ewentów nie ujętych w grafiku.
 3. Kursy i Słuchacze AKK mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za kursy ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów.
 4. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, kierownik lub zastępca kierownika AKK może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
 5. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje wykreśleniem Słuchacza z listy uczestników kursu.
§ 7.
 1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
 2. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są elektronicznie, przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.akademiakulinarna.edu.pl lub przez przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za kurs w ciągu czternastu dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Opłata za kurs AKK pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu. Czternastodniowy termin na wpłatę za kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 14 dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni.
 4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej AKK www.akademiakulinarna.edu.pl.
§ 8.

Szczegółowa oferta edukacyjna AKK dostępna jest na stronie internetowej akademiakulinarna.edu.pl.

 

§ 9.
 1. Na wniosek Słuchaczy możliwe jest utworzenie grupy dedykowanej kursu. Stosowny wniosek należy skierować pocztą lub elektronicznie do kierownictwa AKK z dołączoną listą Słuchaczy zainteresowanych udziałem w kursie.
 2. Kurs dla grupy dedykowanej przeznaczony jest przede wszystkim dla Słuchaczy, którzy brali udział w poprzedniej jego edycji.
 3. Rekrutacja do grupy dedykowanej może odbywać się poza rekrutacją otwartą.
 4. Cena kursu dedykowanego obliczana jest indywidualnie dla każdej grupy po uwzględnieniu liczby Słuchaczy oraz liczby godzin kursu. W przypadku kursu dedykowanego dopuszczonego do regularnej rekrutacji, cena kursu będzie uzgodniona po ustaleniu ostatecznej liczby słuchaczy.
 5. Decyzje dotyczące tworzenia, uruchomienia lub odwołania grupy dedykowanej podejmuje kierownik lub zastępca kierownika AKK.
 6. Rezygnacja przez Słuchacza z kursu zorganizowanego w trybie ust. 1, z pominięciem otwartej rekrutacji wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, dostarczonego do Biura AKK osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Słuchacz, który zrezygnował z udziału w kursie dedykowanym, nie otrzymuje dyplomu ukończenia kursu niezależnie od liczby zajęć, w których uczestniczył do dnia rezygnacji.
 7. W przypadku rezygnacji Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs dedykowany, po potrąceniu kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją kursu, przy czym wysokość potrącenia nie może być większa niż:
  - 50% - w przypadku złożenia rezygnacji od 7 do 3 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć,
  - 90% - w przypadku złożenia rezygnacji od 3 dni do dnia rozpoczęcia zajęć. 
  Po rozpoczęciu zajęć zwrot opłaty nie przysługuje. Postanowienia § 13 nie stosuje się.
§ 10.

Podczas kursu AKK Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć.

 

§ 11.
 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania dyplomu ukończenia kursu, który wydawany jest po zakończeniu kursu.
 2. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 60% zajęć. Przy odbiorze dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Dyplom ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, podpisuje rektor UPJPII oraz członkowie Rady Programowej AKK.
§ 12.

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:

 1. rezygnacji z kursu
 2. niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu;
 3. nieprzestrzegania Regulaminu.
§ 13.
 1. Słuchacz może zrezygnować z kursu kontaktując się z kierownikiem, zastępcą kierownika lub sekretarzem AKK oraz wypełniając formularz rezygnacji z kursu przesłany mu po zgłoszeniu rezygnacji w/w. osobom.
 2. Rezygnacja po wniesieniu opłaty za zajęcia jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o zwrot niewykorzystanej części opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot pełnej kwoty opłaty.
 4. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do dnia rezygnacji oraz koszt związany z przygotowaniem i uruchomieniem kursu, przypadający na każdego uczestnika, wynoszący 20% ceny kursu. Wysokość zwracanej kwoty oblicza się według wzoru: 
  T- (0,2 + n/N)T
  gdzie: 
  n – liczba godzin kursu odbytych do momentu rezygnacji
  N – ogólna liczba godzin kursu
  T – cena kursu.
 5. Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego formularza rezygnacji z kursu. 
 6. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje dyplomu niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja.
§ 14.
 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kurs AKK.
  1a. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.
 2. W przypadku opłacenia Słuchaczowi kursu przez inny podmiot, faktura będzie wystawiona na Słuchacza kursu (osobę fizyczną). Dokument w pozycji „uwagi” będzie zawierał dane podmiotu dokonującego opłaty: pełną nazwę oraz adres. Faktura wystawiana jest na prośbę przekazaną drogą elektroniczną po dokonaniu płatności.
  2a. Nabycie usługi edukacyjnej na rzecz osoby trzeciej wymaga uprzedniego podpisania umowy.
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek AKK.
 4. Faktury wymienione w ust. 2 wydawane są przez sekretarza AKK lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.
§ 15.
 1. AKK może organizować i prowadzić kursy i szkolenia dla firm i instytucji na podstawie odrębnie zawieranych umów. 
 2. Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy.
 3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się z kierownikiem, zastępcą kierownika lub sekretarzem AKK.
§ 16. 
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Słuchacza, jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002, reprezentowany przez Rektora. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr 12 42 18 416.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Słuchacz może się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Słuchacza przetwarzane są w celu realizacji usługi edukacyjnej. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183). 
 4. Na podstawie zgody na przetwarzanie, dane Słuchacza przetwarzane są w celu otrzymywania informacji o aktualnej działalności AKK oraz wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularnonaukowych, organizowanych przez AKK lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej można wycofać, wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane przez cały czas trwania kursu, a następnie zostaną poddane archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane Słuchacza będą dalej przetwarzane w celach określonych w ust. 4.
 6. Odbiorcami danych Słuchacza będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcy świadczący usługi na rzecz AKK w celu obsługi systemu AKK, a także banki pośredniczące w płatnościach za usługi edukacyjne.
 7. Słuchacz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 8. W przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 4 Słuchacz ma także prawo żądać usunięcia jego danych osobowych.
 9. Podanie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 3 jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych Słuchacz nie może skorzystać z udziału w kursie. Podanie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 4 jest dobrowolne.
 10. 10. Słuchacz ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.


Kontakt

Akademia Kulinarna w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 9/202, 31-002 Kraków
akademia@akademiakulinarna.edu.pl
facebook.com/AkademiaKulinarnawKrakowie

 

Akademia Kulinarna - logo
Uniwersytet Papieski - logo
Uniwersytet Rolniczy - logo